Privacyverklaring

Praktijk Imala Praktijk Imala, gevestigd aan Keizersdijk 8 5721WG Asten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.praktijk-imala.nl

Keizersdijk 8 5721WG Asten

Tel: 06 510 32 104

Praktijk Imala verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Praktijk Imala verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: Met welk doel en op basis van welke grondslag Praktijk Imala uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doelen: Geautomatiseerde besluitvorming Praktijk Imala neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Imala) tussen zit. Praktijk Imala gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: De programma’s die ik gebruik, maak ik niet kenbaar via internet om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Delen van persoonsgegevens met derden Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Praktijk Imala gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Imala en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar . 

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk Imala wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Praktijk Imala neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - seksuele leven - gezondheid - gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie. 

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren Praktijk Imala bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De persoonsgegevens worden bewaard bij Praktijk Imala in dossiermappen. Deze worden bewaard in een afgesloten, en vaste, verankerde kast waar de eigenaresse van Praktijk Imala alleen toegang heeft. De persoonsgegevens worden 20 jaar bewaard omdat we dit als CAT-therapeut en de AVG wettelijk verplicht zijn. Ze worden op het adres van Praktijk Imala bewaard zodat ze altijd op de juiste wijze beschermd worden en binnen bereik zijn.

Praktijk Imala verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst, met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Imala blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is wettelijk verplicht, opgelegd door de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).

Welke gegevens worden er in het cliëntendossier van Praktijk Imala opgenomen?

Uw dossier kan de gegevens bevatten, waarvoor u zich hebt aangemeld bij Praktijk Imala, te weten gegevens over:

 • uw lichamelijke en/of geestelijke gezondheid;
 • de behandelmethode die wordt toegepast;
 • voor de behandeling relevante gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen elders;
 • gegevens die u mij zelf hebt aangereikt of waarvoor u mij expliciet toestemming hebt gegeven deze op te vragen bij een andere zorgverlener.

Waarvoor worden cliëntgegevens bewaard?                                        

Cliëntgegevens worden bewaard om:

 • als naslagwerk te gebruiken;
 • zichtbaar te maken waar we mee bezig zijn tijdens de behandelingen;
 • transparantie te kunnen bieden.

De gegevens kunnen ook gebruikt worden om:

 • andere zorgverleners te informeren, zoals huisarts of een andere zorgverlener. Dit alles gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
 • administratieve gegevens die u mij hebt verstrekt te verwerken. Dit zijn de gegevens die de zorgverzekeraar nodig heeft op de factuur zodat u deze bij hen kan indienen. De factuur zal ik in overleg met u digitaal verzenden.

Hoe worden de gegevens bewaard?

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier en ben ik verplicht tot geheimhouding.

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen werk ik uitsluitend met het Elektronisch Cliënten Dossier wat 20 jaar bewaard wordt zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

 

Direct een intake doen?


Ziektebeelden voor de maand

Juli

 • Darmkrampen 
 • Vakantiekilo’s
 • Hooikoorts 
 • Zonneallergie 
 • Insectenbeten
 • Kwallenbeet
 • Zonnesteek
 • Diaree

KvK nummer: 17275214
BTW-ID: NL165434508B01
Vergoedingen verzekeraar: 
24505: kindercoaching
24513: Lichaamsgerichte psychotherapie

Contact

Praktijk Imala
Anne-Marie Koppens

Keizersdijk 8a
(Rode benzinepomp bij voordeur)
5721WG Asten

Telefoon: 06 - 51032104
Bereikbaar van 8.30 tot 20.00 uur.

E-mail:

Om tegemoet te komen aan de wensen van cliënten,
kunnen behandelingen alleen via een afspraak ingepland worden.


© Praktijk Imala | Website: Van Dongen Design